หลักสูตรฝึกอบรม

In-house Training

หลักสูตรด้านการผลิต

 1. TPM สู่ Zero losses
 2. QCC & QC 7 tools
 3. Root Cause Analysis
 4. Lean Production system
 5. Why-Why Analysis
 6. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
 7. Productivity Improvement
 8. Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน
 9. การบริหารการผลิตให้มีกำไร
 10. Cloud System and Prodictive Machines

หลักสูตรด้านการตลาด

 1. การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 2. การตลาดยุคใหม่ (Digital Marketing)
 3. ยกระดับการขายอย่างมืออาชีพ
 4. แผนการตลาด
 5. Branding and Storytelling
 6. การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาภาพลักษณ์
 7. การขายสินค้าบนออนไลน์

หลักสูตรด้านบัญชีและการเงิน

 1. Finance for Non-Finance      
 2. การบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการบัญชีต้นทุน

หลักสูตรด้านทรัพยากรมนุษย์

 1. Modern HR Professional or Digital HR
 2. People Transformation
 3. HRBP or Strategic Human Resource Management
 4. Job Design and Job Evaluation
 5. Performance Management
 6. KPI & OKR Management
 7. Training Roadmap and Career Path
 8. การจัดทำแผนพัฒนาทายาทเพื่อสืบทอดธุรกิจ
 9. เทคนิคการวางแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan)
 10. การบริหารจัดการสมรรถนะบุคลากร (Human Competency Management)
 11. การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)
 12. เทคนิคการบริหารจัดการคนทำงานต่างวัย (Mixed Generations Management)
 13. เทคนิคการวางแผนกำลังคน
 14. เทคนิคการสรรหาและคัดเลือก
 15. เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากร
 16. เทคนิคการวัดและประเมินผลการทำงาน
 17. เทคนิคการบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน
 18. Power of Mindset
 19. Smart Leader
 20. Supervisory Skills
 21. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 22. องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 23. Systems Thinking, Critical Thinking and Problem Solving
 24. Corporate Culture and Core Values
 25. การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง (Organization Development Transformation)
 26. การจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 27. การบริหารความขัดแย้งการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional and Conflict Management)
 28. เทคนิคการจัดทำ Job Description และคู่มือการทำงาน
 29. การบริหารความเสี่ยงด้าน HR
 30. การพัฒนาและสร้างพลังทีม
 31. HR for Non HR Professional
 32. เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
 33. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 34. กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้
 35. OKR & Balanced scorecard
 36. HR for new HR

หลักสูตรด้านระบบมาตราฐาน

 1. Standard System
 2. GHPs and HACCP Version 5 for Food Manufacturing
 3. ISO 22000:2018 and FSMS
 4. FSSC 22000 Version 5.1 for Food Manufacturing
 5. BRC Global Standard for Packaging issue 6
 6. GMP and HACCP for Packaging
 7. ISO 9001:2015
 8. ISO 14001:2015
 9. Introduction ISO 9001 Version2015 Requirement
 10. Introduction ISO 14001 Version2015 Requirement
 11.  ระบบมาตรฐานคุณภาพ อย. GMP and ISO9001
 12. Standard System

หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี

 1. Microsoft Excel: Basic Level
 2. Microsoft Excel: Advanced Level
 3. Microsoft Excel สำหรับ SME
 4. Microsoft Excel สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์
 5. Microsoft Excel สำหรับ QC Tools
 6. เก่ง Microsoft PowerPoint ใน 1 วัน
 7. เก่ง Microsoft Word ใน 1 วัน
 8. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย Power BI
 9. Basic Internet of Things: Work Shop
 10. Intelligent Farm for SMEs
 11. Internet of Things for Developer
 12. Digital Supply Chain and Warehouse Management with  IoT Smart Device
 13. Marketing Research and Data Mining
 14. การทำวิดีโอคลิปด้วยโทรศัพท์มือถือ
 15. การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 16. การทำสื่อสิ่งพิมพ์