บริษัท ไพรม์ เอเซีย จำกัด

บริษัท ไพรม์ เอเซีย จำกัด จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่กลางปี 2541 และได้จดทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง เราให้บริการปรึกษา แนะนำ และจัดฝึกอบรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรต่าง ๆ มากมาย

ไพรม์ เอเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ และ SME ได้ลดต้นทุนการผลิต บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด การบัญชีและการเงิน การใช้ดิจิทัลทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

วิดีโอแนะนำ

โครงการ "ไทยเด่น"
ไพรม์ เอเซีย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้บริการที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น และยกระดับธุรกิจชุมชนสู่ระดับสากล 

โครงการ "พัฒนาวิสาหกิจชุมชน"
วิทยากรจากไพรม์ เอเซีย ร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด

มาทำความรู้จัก มาตราฐานการผลิตอาหาร GMP, GHP, HACCP

การจัดการ(ตลาด)... ง่าย ๆ เพียงพลิกมุมที่แตกต่าง

ลดความต่างวัย เพิ่มความยิ่งใหญ่ให้องค์กร

หลักสูตรฝึกอบรม

Basic IoT (Inernet of Things)

การพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT พร้อมภาคปฏิบัติ เน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

วิทยากร อ.ศรันยู บุณยรัตพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Intelligent Farm for SMEs

การนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะพร้อมปฏิบัติ เน้นไปที่การให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และปฏิบัติจริงจากอุปกรณ์ในคอร์สเพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT ให้ประยุกต์ใช้ในระบบเกษตรอัจฉริยะได้จริง

วิทยากร อ.​ศรันยู บุณยรัตพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Internet of Things for Developer

ในอนาคตอันใกล้นี้อุปกรณ์เกือบทั้งหมดที่ล้อมรอบตัวเราจะสามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย ทำให้การตรวจสอบและควบคุมสามารถทำได้จากทุกพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่สามารถสร้างขึ้นเองได้โดยใช้งบประมาณต่ำ

วิทยากร อ.ศรันยู บุณยรัตพันธุ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาวะผู้นำ และการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Leadership and Excellence Communication)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เพราะเมื่อใดที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

วิทยากร อ.นวพล พลเมืองดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการการตลาด (Marketing Management)

การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งและสร้างความแตกต่างข้อเสนอทางการตลาดโดยผ่านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การพัฒนากลยุทธ์ราคา
 
วิทยากร อ.ภาณุพงษ์ เกียรติวุฒินนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication)

การสื่อสารการตลาด แบบที่ไม่ใช่ตลาด ๆ โดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เช่น การส่งเสริมการขาย, การโฆษณา, การประชาสัมพันธ์, การสนับสนุนกิจกรรม, การขายส่วนตัว, การตลาดแบบตรง และการสร้างแบรนด์

วิทยากร อ.ภาณุพงษ์ เกียรติวุฒินนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้กิจกรรม QCC กับการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

เพื่อให้เข้าใจในแนวคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล และนำผลไปสู่การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพนักงาน ให้มีจิตสำนึกด้านคุณภาพเพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.สมชาย สิงหปรีชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ บอร์ด ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน

วิทยากร อ.สมชาย สิงหปรีชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคนิคการลดต้นทุนในการทำงาน (Cost Reduction)

ผู้เรียนจะได้ทราบความหมายของการเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนในการผลิต ความสูญเสียที่สำคัญ 7 ประการในการผลิต และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการลดลดต้นทุนในการทำงาน

วิทยากร อ.สมชาย สิงหปรีชา

รายละเอียดเพิ่มเติม

การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน GHPs (Good Hygiene Practices)

Codex ได้จัดทำมาตรฐานอาหารเรื่องต่างๆ รวมทั้งข้อแนะนำระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHPs) และกำหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะ (Code of Hygiene Practice) ซึ่งขอบข่ายของระบบมาตรฐานสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทั่วไป ตลอดห่วงโซ่อาหาร

วิทยากร อ.พิชชานันท์ โรจนวุฒิธนานนท์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs

การกำหนดหน้าที่งาน Job Description จะต้องคำนึงถึงคุณภาพก่อนนำไปใช้เพื่อนำไปสรรหาคนให้เหมาะกับตำแหน่งงาน จะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนา ดังนั้นในการเขียน JD ควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน การเขียน JD นั้นไม่ควรเขียนโดยฝ่ายบุคคลเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นจะต้องพึ่งในแต่ละส่วนงานมาเขียน HR เป็นเพียงเจ้าภาพในการเขียน JD ที่ดีมีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับกับนโยบายขององค์กรและต้องสามารถวัดผลสำเร็จของการทำงานได้จริง และต้องสามารถประเมินผลการทำงานจากการกำหนด KPI

วิทยากร อ.พลกฤต โสลาพากุล

รายละเอียดเพิ่มเติม

Microsoft Excel for SMEs

Excel เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า การให้บริการ การค้าส่ง และการค้าปลีก ซึ่งเราสามารถนำ Excel ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ บัญชีการเงิน คลังสินค้า วางแผนการทำงาน การตลาด และการขาย ผู้ที่มีทักษะการใช้งาน Excel จะประหยัดเวลาในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมาก

วิทยากร อ.สัณฑวุฒิ ตุลารักษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม